VÅR POLITIKK

Image

Ingen skatteøkninger


Generelt sett ønsker vi at kuttene i offentlige utgifter i første omgang skal skje på områder som er av lavere betydning. Liberalistene ønsker å åpne for og stimulere til fremveksten av konkurrerende, private tjenester som da vil stå for en stadig større andel av tjenesteleveransene og dermed redusere behovet for offentlig tjenesteproduksjon. Vi ønsker å åpne for mer valgfrihet for brukerne, og mer konkurranse som igjen gir bedre tjenester for innbyggerne.

Les mer

Image

Bygge ned byråkrati


Legge til rette for å erstatte monopolistiske  tjenester med private tjenester der dette er formålstjenelig. En tjeneste som hovedsakelig er skattefinansiert medfører som oftest betydelig byråkrati, ineffektivitet, ansvarsfraskrivelser, køer, umyndiggjøring av brukerne, høye utgifter og hyppige budsjettoverskridelser. Videre medfører dette at myndighetene påtar seg en rolle som overformynder.

Les mer

Image

Avvikle monopol


Liberalistene mener at reguleringer og andre begrensninger som hindrer oppstart eller videreføring og utvidelse av næringsvirksomhet er en stor ulempe for hele regionen. Liberalistene skal tilrettelegge for et konkurransedyktig og variert næringsliv. Det er kun fri konkurranse mellom flere aktører som kan skape best mulig tilbud av varer, tjenester og arbeidsplasser.

Les mer